Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

EKOL HASTANESİ

KİŞİSEL Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1.GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Ekol Hastanesi”, "Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) için hastaları, müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu EKOL HASTANESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile hedeflenen; Ekol Hastanesi ile ilişki kuran ürün veya hizmet alıcılarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz şirketler topluluğu çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için şirket tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu Politikanın temel amacı, Ekol Hastanesi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Ekol Hastanesi’nin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamak ve ilgili kişileri kişisel verilerin işlenmesi konusunda aydınlatmaktır.

Bu Politika kapsamı; ürün veya hizmet alıcılarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, dahil olduğumuz şirketler topluluğu çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

Bu politikada yer alan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de sunulan tanımlar başlıklı alanda açıklanmıştır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1 Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimiz, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Kanun’un 6. maddesi uyarınca “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler (“Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler”) sağlık, cinsel hayat, ile biyometrik ve genetik veriler (“Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler”) olarak belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen yeterli önlemler Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde açıklanan kapsamda alınmakta ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde takip edilmekte ve denetlenmektedir.

3.3 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi Ve Ekol Hastanesi Personellerinin Eğitimi

Ekol Hastanesi bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan şirket adına, Kanunun 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan sorumlulara bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Şirket tarafından dışarıdan bir hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere kişisel verilerin aktarılması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte şirket içi disiplin politikalarında Ekol Hastanesi personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.

Ekol Hastanesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ekol Hastanesi, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Ekol Hastanesi, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Şirketimiz, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte ve rızaları doğrultusunda bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Ekol Hastanesi, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca şirket veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin haklarını dikkate almaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Ekol Hastanesi açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında şirket azami özen yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu sebeple Ekol Hastanesi tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır ve bu hususlarda gerekli tedbirleri almaktadır.

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Ekol Hastanesi, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve sunduğu hizmetler için gerekli olan kadar kişisel veri işlemektedir.

4.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Ekol Hastanesi, kişisel verileri, ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Ekol Hastanesi, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya şirket politikaları gereği işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Ekol Hastanesi’nin saklama politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Ekol Hastanesi kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 5.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

5.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

a) İlgili kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. Kişisel ilgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir.

b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

e) Ekol Hastanesi’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Ekol Hastanesi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

f) Kişisel İlgili kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h) Ekol Hastanesi’nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Ekol Hastanesi, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2- Ekol Hastanesi Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ve Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür. Bununla beraber işlenen kişisel verilere ilişkin genel amaçlar kayıtlı olunan Veri Sorumluları Sicili’nde de bahsedilmiştir.

7. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Ekol Hastanesi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Ekol Hastanesi, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda şirket içerisinde ve ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri ön aydınlatma bilgilendirmeleri ve aydınlatma metinleri yerleştirilmiştir. Ekol Hastanesi web sitesinde bu politika ile birlikte süreç ve kişi bazlı aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ekol Hastanesi, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ekol Hastanesi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için; kanunlarda öngörülen hâllerin varlığı ise;
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında yetkili kişi kurum kuruluşlarla paylaşılması gerekliliği var ise;

aktarılmaktadır.

9. EKOL HASTANESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Ekol Hastanesi hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK-3 (“EK 3- Ekol Hastanesi Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

10. EKOL HASTANESİ İÇERİSİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Ekol Hastanesi nezdinde, Ekol Hastanesi’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir.

Ekol Hastanesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe sokulan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Ekol Hastanesi içerisinde aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan kişisel veriler bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Örn. ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası gibi bilgiler

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. Örn. telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

Görsel ve İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. Örn. bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası gibi belgelerde yer alan veriler

Özlük Verisi

Bu veri kategorisi kişilere ait bordro bilgileri, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Örn. şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına teşkil edecek bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen SGK numarası, bordro bilgileri, SGK hizmet dökümü gibi veriler

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. banka hesap numarası, kredi kartı bilgisi,IBAN numarası gibi bilgiler

Mesleki Deneyim

Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Örn. Sertifika, diploma gibi özgeçmişte yer alan mesleki deneyime ilişkin veriler

Müşteri İşlem Verisi

Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem Verisi

Bu veri kategorisi dava dosyasındaki bilgiler, maaş haczi, borç bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi

Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler, kullanıcı adı ve paorla gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Kişiye ait kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları gibi fiziksel mekan güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur. Örn. fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, ses ve görüntü kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi bilgiler

Lokasyon

Kişinin bulunduğu yerin konum bilgisini ifade eden veri grubudur.

Biyometrik/Genetik Veri

Kişiye ait parmak izi, avuç izi, yüz tanıma verisi, genetik bilgi içeren biyometrik verilerin bulunduğu veri grubudur.

Sendika Üyeliği

Kişinin üyeliğinin bulunduğu sendika bilgisini içermektedir.

Dernek Üyeliği

Bu veri kategorisi kişinin dernek üyelik bilgisini içermektedir.

Vakıf Üyeliği

Bu veri kategorisi kişinin vakıf üyelik bilgisini içermektedir.

Risk Yönetimi

Bu veri kategorisi teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkumiyeti Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı cezai yaptırımlara ilişkin veri grubudur

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık durumuna ilişkin veri grubudur. Örn. Sağlık raporu, ilaç bilgileri, işitme ve görme bilgileri, konsültasyon raporu, muayene bilgileri

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Ekol Hastanesi, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen durumlarda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Ekol Hastanesi’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Ekol Hastanesi’nin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklamaktadır

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe konulan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Ekol Hastanesi’nin politikalarına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ekol Hastanesi bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca hareket etmektedir. Ayrıca saklama sürelerine ilişkin genel bilgiler Veri Sorumlularına Sicil kaydında da belirtilmiştir.

12. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

Ekol Hastanesi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve Ekol Hastanesi ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

12.1 Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 12.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbaratı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 12.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.3. Kişisel İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Ekol Hastanesi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda düzenlemeler Ekol Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve aydınlatma metinleri içerisinde yapılmıştır.

İlgili kişi,

 • İnternet adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No:4 Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı Çiğli/İzmiradresine iletilmesi veya,
 • Şahsen başvuru formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Ekol Hastanesi’ne daha önce bildirilen ve Ekol Hastanesi’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine başvuru yapılması yolları ile haklarını kullanabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Ekol Hastanesine iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Veri Sorumlusu :Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No:4 Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı Çiğli/İzmir

Aşağıda politikanın incelenmesinde yardımcı olunması için tanımlar ve kişisel verilerin işlenme amaçları ve aktarılma amaçları tablosu sunulmuştur.

 

 

 

 

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu : Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel İlgili kişi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı : Ekol Hastanesi’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : Ekol Hastanesi’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler.

İş Ortağı: Ekol Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteri, personel.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Tedarikçi: Ekol Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Ekol Hastanesi’nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Ekol Hastanesi’ne hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler. Örneğin; aile bireyleri, eski çalışanlar.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin; Ekol Hastanesi’nin hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişiler.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusudur.

Verilerin Silinmesi: Şirket içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.

Ziyaretçi: Ekol Hastanesi’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2-EKOL HASTANESİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇLARI

 

İlgili Kişi

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verisi İşlenen

Kişi Grubu

Kategorik Bazda İşlenen Kişisel Veri Türü

İlgili Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar ile İşlendiği

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik
İletişim

Finans Bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği

başta olmak üzere bu kanunlara bağlı yönetmelikler uyarınca;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hasta ile İlgili Sağlık Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin

·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçları ile hastalara ait kişisel veriler işlenmektedir

 

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Fiziksel Mekân Güvenliği 

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hasta ile İlgili Sağlık Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçları ile işlenmektedir.

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

İşlem Güvenliği

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hasta ile İlgili Sağlık Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Biyometrik Veri

 

·        5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kimlik doğrulamasının yapılabilmesi amacı ile hastalara ait özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

·        Bununla beraber hastaların tedavi faaliyetlerinde kullanılmak üzere tıbbı teşhis ve tedavi amacı ile işlenmektedir.

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Genetik Veri

 

·        Hastaların tedavi faaliyetlerinde kullanılmak üzere tıbbı teşhis, tedavi, tahlil ve tedavi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Dernek Üyelik Bilgisi

Sendika Üyelik Bilgisi

Vakıf Üyelik Bilgisi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Anlaşmalı olunan kurum kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi.
 • İndirim ve faydalanma süreçlerinin yönetilmesi

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Sağlık Bilgileri

 

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·        Hasta ile İlgili Sağlık Süreçlerinin Yönetilmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Muayene, Tedavi, Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        Kamu Sağlığının Korunması

·        Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·        Gerekli Test ve Tetkiklerin Yapılması ve İlgili Süreçlerin Yürütülmesi

·        İlaç ve İlgili Malzemelerin Temin Edilmesi

·        Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması

·        Mevzuat Uyarınca Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Randevu Hatırlatma, Değişiklik vb. Hizmetin Sunumuna İlişkin Bilgilendirme Yapılması

·        Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi

·        Hasta Çıkış Süreç ve Prosedürlerinin Yürütülmesi

·        Hasta Yakını, Refakatçi, Ziyaretçi vb. Memnuniyetini Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·        Hastanın Değerlendirilmesi,

amaçları ile hastalara ait özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir

 

Hasta/Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Hukuki İşlem

 

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik
İletişim

Pazarlama Verisi

·        İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·        Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·        Reklam ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Çalışan

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim
Finans
Özlük
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İş Kanunu,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanunlara bağlı yönetmelikler uyarınca,

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçları ile çalışanlara ait kişisel veriler işlenmektedir.

Çalışan


Hukuki İşlem
 

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Çalışan


İşlem Güvenliği

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·        5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince sunulan internet hizmetinin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığının kayıt altına alınması,

amaçları ile işlenmektedir.

Çalışan

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hasta ile İlgili Sağlık Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Çalışan

Biyometrik Veri

·        İşe giriş çıkış takibinin sağlanması amacıyla çalışanların biyometrik verileri işlenmektedir.

Çalışan

Adli Sicil Kaydı

 

·        İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla çalışanların adli sicil kayıt verileri işlenmektedir.

Çalışan

Sağlık Bilgisi

·        İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince iş yeri hekimi; çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak durumundadır. İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İlgili mevzuat gereğince; İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, firmamız çalışanların göreve uygunluklarının takip edilebilmesi

amacıyla çalışanların sağlık bilgileri işlenmektedir.

Çalışan

Lokasyon

·        Şirket bünyesinde sadece çalışanların kullanmış olduğu araçların takibi iş akışının düzenlenmesi, güvenlik tedbirlerinin alınması ve kontrolün sağlanabilmesi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Çalışan Adayı

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

·        Firmamız çalışan adaylarının işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas almak üzere; istihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla çalışan adaylarının kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, bilgilerini işlemektedir.

 

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

 

Kimlik
İletişim

Finans Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği 


 

 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 

amaçları ile tedarikçilere ait kişisel veriler işlenmektedir.

 

Veli / Vasi / Temsilci

Kimlik

İletişim

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Yetkili, Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hastanemizin İç İşleyişi ile Günlük Operasyonların Planlanması, Yönetilmesi,

amaçları ile işlenmektedir.

Veli / Vasi / Temsilci

Kimlik

Finans

Müşteri İşlem

·        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi,
 • Sözleşme süreçleri ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Veli / Vasi / Temsilci

Kimlik

İşlem Güvenliği

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Yetkili, Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaret ve Refakat İşlemlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Hasta Yakını

Kimlik

İletişim

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaret ve Refakat İşlemlerinin Yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Hasta Yakını

Kimlik

Finans

Müşteri İşlem

·        Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi,
 • Sözleşme süreçleri ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi

amaçları ile işlenmektedir.

Ziyaretçi

Kimlik

İletişim
Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlem Güvenliği

·        Ziyaretçilerin şirketimize giriş çıkışlarının takibi ile firmamız binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda, şirket bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile ziyaretçilerin görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.

 

Ziyaretçi

Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

·        5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince sunulan internet hizmetinin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığının kayıt altına alınması, web sitemiz üzerindeki faaliyetlerin yürütülmesi ve kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi

amacıyla internet site ziyaretçilerimizin IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri işlenmektedir.

Ziyaretçi

Kimlik

İletişim
Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlem Güvenliği

 

·        Ziyaretçilerin şirketimize giriş çıkışlarının takibi ile firmamız binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda, şirket bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile ziyaretçilerin görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3- EKOL HASTANESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Veri Aktarımı Yapılabilecek Üçünü Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Ekol Hastanesi İş Ortağı

İş ortaklığının kurulma amaçlarının
yerine getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak
aktarılmaktadır.
Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin faaliyet yürüten veya iş faaliyetlerini kolaylaştıran hizmetler sunan şirketler ile, iş birliğinin ve koordinasyonunun sağlanması, denetim ve geliştirme amaçlarıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Bankalar ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları

Ödeme hizmetlerinin sağlanabilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması amacı ile bankalar ile paylaşım yapılmaktadır.

Sigorta Şirketleri

Ödeme hizmetlerinin sağlanabilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması amacı ile paylaşım yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kurumlar

Ödeme hizmetlerinin sağlanabilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması amacı ile paylaşım yapılmaktadır.

Tedarikçi

Ekol Hastanesi’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Ekol Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Ekol Hastanesi’ne sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Şube, Birimler ve Grup Şirketleri

Müşteri ile hizmet ilişkisinin tek elden yönetimi denetim faaliyetleri yapılması, Ekol Hastanesi’nin grup şirketlerden temin ettiği hizmetlerin ve Ekol Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Ekol Hastanesi’ne sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 

EKOL TIP MERKEZİ

Bahçelerarası Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No: 24/A, AGORA AVM Yanı, Balçova / İzmir

BİZİ ARAYIN

+90 (232) 259 44 44

BİZE YAZIN

[email protected]

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Çağrı Merkezimize 7 Gün 24 Saat Ulaşabilirsiniz

ANLAŞMALI KURUMLAR

Acıbadem
Allianz
Anadolu
Axa
CGM
Halkbank
İş Bankası
Katılım Emeklilik
PTT
Sompo Japan Sigorta
Türkiye Sigorta
Vakıfbank
Yapı Kredi
Yapı Kredi

Bilgi ve Randevu için numaranızı bırakın.. Sizi Arayalım!

HEMEN ARA
WHATSAPP'DAN YAZ